Je vindt Patient Empowerment belangrijk, maar vraagt je af hoe je dat omzet in de praktijk?

Tijdens de zomermaanden zit de vzw Patient Empowerment geenszins stil. Dan worden immers meerdere lanceringen voorbereid. Welke middelen komen ter beschikking om Patient Empowerment te realiseren?

1. Professionele trainers

De vzw Patient Empowerment gaat een overeenkomst aan met professionele opleiders voor al haar opleidingen en trainingen. Uiteraard worden ze zelf ook eerst getraind om zich alle aspecten van het concept Patient Empowerment eigen te maken.

Sensibiliserende uiteenzettingen blijven we zelf geven.

2. De Patient Empowerment-Monitor voor ziekenhuizen

De Patient Empowerment-Monitor voor ziekenhuizen is helemaal klaar en wordt formeel gelanceerd. Die geeft een cijfermatige indicatie van het niveau van Empowerment van de patiënten van een ziekenhuis of van een dienst of afdeling ervan.

Er wordt ook gewerkt aan een Monitor specifiek voor de geestelijke gezondheidszorg.

3. Vervolgtraject & begeleiding & coaching Patient Empowerment-Monitor

Wat als je als ziekenhuis op de Monitor een score behaalt die kritische vragen oproept? De vzw Patient Empowerment heeft

  • een onderzoekstraject ontwikkeld waarbij twee onderzoeksexperts samen met een team van het ziekenhuis pijnpunten en oplossingen oplijsten,
  • een begeleidings- en coachingstraject uitgewerkt waarbij twee coaches & begeleiders met veel praktijkervaring een ziekenhuis ondersteunen om de oplossingen te realiseren op het terrein.

Beide trajecten kunnen natuurlijk ook, los van de Monitor, in ziekenhuizen en andere zorgorganisaties worden uitgewerkt.

Expertengroep

In het najaar komt voor het eerst ook de nieuwe Expertengroep van de vzw Patient Empowerment bijeen.

Het doel van de Expertengroep is om de ervaring, kennis en expertise van zorgvragers, zorgverstrekkers en zorgorganisaties met elkaar te delen rond patient empowerment, patiëntenengagement-, -ervaring, -beleving en -communicatie elk vanuit de eigen invalshoek en op alle zorgdomeinen (ziekenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, revalidatie, mantelzorg, eerstelijnszorg, woonzorgcentra, …). Dit beoogt een breder draagvlak te creëren voor de stem van de zorgvrager binnen het zorgproces en daartoe de meest doeltreffende weg uit te stippelen.

Daarnaast draagt de Expertengroep bij aan de werking van de vzw Patiënt Empowerment door een sterk inhoudelijke inbreng met een meervoudige insteek, die van zorgvrager, zorgverstrekker, dienst(en)verlener en zorgorganisatie. De Expertengroep is ook een opportuniteit tot afstemming.

De Expertengroep vormt in de eerste plaats een platform van dialoog en ervarings- en visie-uitwisseling. De dialoog wil elke deelnemende expert verrijken.

Mensen & Middelen

Tegelijk blijft de vzw Patient Empowerment zijn zoektocht verderzetten naar mensen en middelen om het initatief te verankeren en duurzaamheid te geven:

  • de vzw heeft geen secretariaat en is daarvoor op zoek naar een geëngageerde vrijwilliger;
  • de belangrijkste inkomstenbronnen van de vzw zijn partnerschappen met bedrijven, vergoedingen voor uiteenzettingen en lidmaatschappen. Die zijn ook essentieel omdat de vzw op dit ogenblik geen overheidssteun krijgt, zonder de financiële hulp van de partners was de vzw er niet.

    Patient Empowerment is een zaak van attitude en gedrag en dat vraagt om een middellange en langetermijn aanpak. Om dat te realiseren is ook financiering op middellange en langetermijn nodig: grotere giften, schenkingen van mecenassen, legaten, … Alle suggesties en ideeën (en giften!) zijn welkom!

Na de zomer zetten we dus enkele grote stappen naar de verdere concretisering van Patient Empowerment in de praktijk van de zorg!

 

Zie je je in bovenstaande een rol spelen?
Laat van je horen. Mail naar voorzitter Edgard Eeckman.

Nog niet geabonneerd op onze nieuwsbrief?

De nieuwsbrief heeft geen vaste periodiciteit. Het enige criterium om hem te versturen is de relevantie van de informatie. We spammen niet! Al geabonneerd? Excuses voor deze herinnering.

Je hebt succesvol gesubscribed!