Een VZW?

Soms is het nodig om een ambitie in een structuur te gieten. Het doeltreffend én professioneel verspreiden van de inzichten m.b.t. patient empowerment vroeg erom. Zo ontstond het idee van de Vereniging Zonder Winstoogmerk/vzw. De initiatiefnemers beogen immers geen enkel eigenbelang. De kiem van haar oprichting is geplant door mensen die weten wat het is om patiënt te zijn. Ze willen de situatie van een patiënt met een ernstig medisch probleem verbeteren.

Je kan de vzw gerust een patiëntenvereniging noemen, al is ze dat niet in de klassieke zin van het woord. Ze richt zich immers niet tot patiënten met één specifieke pathologie en ook niet enkel tot patiënten. Een betere gezondheidszorg maak je immers samen. Ze is wél een patiëntenvereniging in de zin dat de finaliteit ligt bij de fysieke en mentale gezondheid van en de gezondheidszorg aan de patiënt. De vzw promoot de principes van patient empowerment. Ze stelt zich een informatie-, voorlichtings- en sensibiliseringsopdracht. Ze wil dat doen op een duurzame, gestructureerde en continue manier vanuit de overtuiging dat verbetering mogelijk is.

Haar visie over patient empowerment vertrekt van wetenschappelijk onderzoek over dat onderwerp, zoals beschreven in het boek “Balanceren tussen macht en onmacht” van Edgard Eeckman. Het basisprincipe is dat de relatie patiënt-zorgverlener een gelijkwaardige relatie hoort te zijn. De focus van de vzw ligt daarmee op gelijkwaardigheid op interpersoonlijk niveau. Toch weerhoudt dat de vzw niet om initiatieven te nemen of advies te verlenen op andere niveaus. Patient empowerment wordt nu eenmaal niet volledig gerealiseerd op het interpersoonlijke niveau. Alle niveaus en iedereen werkzaam in de zorg dragen ertoe bij. Medeverantwoordelijkheid ligt ook bij de patiënt en diens leefomgeving. De vzw richt zich daardoor tot iedereen die in de zorg actief is: zowel zorgverleners, patiëntenverenigingen, medewerkers binnen zorgorganisaties, directies van zorgorganisaties, politieke verantwoordelijken, overheidsfunctionarissen, mutualiteiten, media, en vele andere.

Maatschappelijke zetel: Potaardeberg 58, 9820 Merelbeke   –   Ondernemingsnummer 0732.713.353   –  Triodos IBAN BE12 5230 8112 2892 / BIC TRIO BE BB – info@patientempowerment.be