Het doel van de Expertengroep

Het doel van de Expertengroep is om ervaring, kennis en expertise met elkaar te delen rond patient empowerment, patiëntenengagement-, -ervaring, -beleving en -communicatie elk vanuit de eigen invalshoek en op alle zorgdomeinen (ziekenzorg, geestelijke gezondheidszorg, thuiszorg, revalidatie, mantelzorg, eerstelijnszorg, woonzorgcentra, …). Dit beoogt een breder draagvlak te creëren voor de stem van de zorgvrager binnen het zorgproces en daartoe de meest doeltreffende weg uit te stippelen.

Daarnaast draagt de Expertengroep bij aan de werking van de vzw Patiënt Empowerment door een sterk inhoudelijke inbreng met een meervoudige insteek, die van zorgvrager, zorgverstrekker, dienst(en)verlener en zorgorganisatie. De Expertengroep is ook een opportuniteit tot afstemming.

Elk lid van de Expertengroep is deskundig door eigen ervaring en kennis en/of door afvaardiging en collectieve ervaringskennis. We hanteren steeds het principe van gelijkwaardigheid rond de tafel en de inbreng van elkeen is even belangrijk om tot een waardevolle dialoog te komen.

De Expertengroep vormt in de eerste plaats een platform van dialoog en ervarings- en visie-uitwisseling. De dialoog wil elke deelnemende expert verrijken.

De Expertengroep komt tweemaal per jaar bijeen, eenmaal digitaal en eenmaal fysiek. De eerste bijeenkomst greep plaats op 16 november 2023.

De leden van de Expertengroep

Verslagen van de Expertengroep